+48 95 717 67 15 info@vertina.pl
DE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

home | polityka prywatności

Szanowni Państwo!

W związku z regulacją RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), które zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 roku, chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odtąd odbywało.

Przetwarzamy Państwa dane w celach opisanych w Polityce prywatności, aby m.in.:
 • zawierać z Państwem umowy;
 • obsługiwać Państwa reklamacje;
 • realizować Państwa zamówienia, wystawiać faktury i inne dokumenty związane ze sprzedażą naszych Towarów;
 • kontaktować się z Państwem w celach związanych z naszą działalnością handlową i usługową;
 • wypełniać nasze obowiązki wynikające z przepisów prawa;
 • dopasować treści naszych stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów, do Państwa zainteresowań;
 • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Państwa potrzebom.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HEMAR Berdowski i Konsik Spółka Jawna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Waryńskiego 28, adres e-mail: biuro@hemar.pl (dalej jako „HEMAR”) .
 2. Z HEMAR w sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować korzystając z powyższego adresu lub telefonicznie: +48 95 735 30 10.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu poczty mailowej zostały pozyskane z wysłanej do nas korespondencji mailowej i papierowej, poprzez wykorzystanie danych adresowych udostępnionych przez Państwa na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, a także wskutek bezpośredniego kontaktu telefonicznego.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań do jej zawarcia, jak również do celów marketingowych (maile i telefony) i informacyjnych (newsletter).
 5. Pozyskane od Państwa dane osobowe co do zasady nie będą udostępniane osobom trzecim, z tym jednak zastrzeżeniem, że dane te mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którzy z nami współpracują. Odbiorcami Państwa danych mogą być przede wszystkim spółki i inne podmioty powiązane z nami kapitałowo. Dane osobowe przekazane będą tylko w celu określonym w punkcie 4.
 6. Hemar przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania zawartych z nami umów. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie Państwa tożsamości. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Hemar stosownych roszczeń.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny. Są Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu również wtedy, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a jeżeli zostało podane w celu zawarcia umowy, jest warunkiem jej zawarcia.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Możecie Państwo odmówić zgody na przetwarzanie Waszych danych adresowych przez HEMAR:

 1. listownie, na adres: HEMAR Berdowski i Konsik Spółka Jawna, ul. Waryńskiego 28, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 2. mailowo, na adres: biuro@hemar.pl,
 3. telefonicznie: +48 95 735 30 10.